а∨天堂在线

 • <object id="dm4gg"></object>

   <thead id="dm4gg"></thead>
   <code id="dm4gg"><nobr id="dm4gg"><sub id="dm4gg"></sub></nobr></code>
   <tr id="dm4gg"></tr>

   <object id="dm4gg"></object>

  1. Kehtivad alates 27.09.2008. a

    

   UNIPRINT ÜLDTINGIMUSED

    

   1   mõisted

   1.1   Käesolevates Uniprint üldtingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:

   Uniprint–  AS Uniprint, registrikood 10180701 ja AS Unipress, registrikood 10860100

   Eritingimused-   Poolte vahel Tööde teostamiseks kirjalikult kokku lepitud tingimused, milles Pooled täiendavad või kalduvad kõrvale Üldtingimustes sätestatust;

   Ettemaks-   Tellija poolt Uniprindile tasumisele kuuluv ettemaks Töö eest;

   ETTL-   Eesti Trükitööstuse Liit, registrikood 80096573;

   Hinnakiri-  Uniprindi kehtiv  hinnakiri;

   Hinnapakkumine-  Uniprindi poolt Tellijale Hinnapäringu alusel esitatud mittesiduv hinnang Hinnapäringus kirjeldatud Töö maksumuse kohta;

   Hinnapäring-   Tellija poolt Uniprindile mis tahes vormis esitatud päring Tellija poolt soovitud Töö maksumuse kohta;

   Koduleht-  Uniprindi interneti kodulehekülg aadressil www.chauhanacademy.com/et;

   Leping-  Tellimuse, Pakkumise ja Pakkumise Kinnituse tulemusena või Üldtingimuste punktis 3.7 sätestatud juhul Uniprindi poolt Tellimuse kinnitamisega tekkinud Uniprindi ja Tellija vaheline leping Töö teostamiseks, mille tingimused moodustuvad Pakkumisest, Üldtingimustest, Eritingimustest (nende olemasolul) ja Tehnilistest Tingimustest;

   Makett-  Tellija poolt Uniprindile esitatud näidis Töö tulemuse kohta, mis võimaldab Uniprindil üheselt mõistetavalt kontrollida Töö vormistust, lehekülgede järgnevust, järeltöötlust, insertimist, pakendamist vms Töö omadusi;

   Pakkumine-  Uniprindi poolt Tellijale Tellimuse alusel esitatud pakkumine Töö teostamiseks;

   Pakkumise Kinnitus–  Tellija poolt Uniprindile edastatud kinnitus Pakkumise vastuvõtmise kohta;

   Pool–  Uniprint või Tellija, koos nimetatud Pooled;

   Tehnilised Tingimused–  Kodulehel (www.chauhanacademy.com/et/nouanded/originaalid) avaldatud Uniprindi                 „Tehnilised tingimused digitaalsetele originaalidele“;

   Tellija-  isik, kes esitab Uniprindile Hinnapäringu või Tellimuse;

   Tellimus-  Üldtingimustes toodud nõuetele vastav Tellija poolt Uniprindile edastatud tellimus Pakkumise saamiseks;

   Töö–  Uniprindi poolt Tellijale Lepingu alusel valmistatav trükitoode või -tooted;

   Tööpäev-  kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev ega riigi- või rahvuspüha;

   Üldtingimused–  käesolevad Uniprindi üldtingimused.

    

   2   ÜLDSÄTTED

   2.1 Üldtingimused sätestavad Pooltevaheliste õigussuhete põhialused, üldised tingimused Töö tellimiseks ja teostamiseks ning Töö tellimise ja teostamisega seotud Poolte õigused, kohustused ja vastutuse.

   2.2   Üldtingimusi kohaldatakse kõigi Tööde tellimisel ja teostamisel, kui Pooled ei ole omavahel kirjalikult teisiti kokku leppinud. Üldtingimused on kõikide Lepingute lahutamatuks lisaks.

   2.3    Tarbijale ehk füüsilisele isikule, kes soovib saada Tööd eesmärgil, mis ei seondu tema iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega, laienevad Üldtingimused ulatuses, milles need ei lähe vastuollu õigusaktidest tulenevate tarbijaregulatsioonide imperatiivsete sätetega.

   2.4    Kui Üldtingimused või Eritingimused on vastuolus Pakkumises sisalduvate tingimustega, juhinduvad Pooled Pakkumisest.

   2.5    Kui mõni Lepingu säte osutub täielikult või osaliselt kehtetuks, ei mõjuta see Lepingu ülejäänud sätete kehtivust, kui võib eeldada, et Pooled oleksid Lepingu sõlminud ka ilma kehtetuks osutunud sätteta. Lepingu sätte kehtetuks osutumisel kohustuvad Pooled rakendama jõupingutusi kehtetu sätte asendamiseks sättega, mis vastab võimalikult suures ulatuses kehtetuks osutunud sättega taotletud eesmärkidele.

   2.6   Üldtingimustega on võimalik tutvuda Uniprindi asukohas ja Kodulehel (www.chauhanacademy.com/et/nouanded/uldtingimused).

    

   3      TÖÖ TELLIMINE

   3.1.    Töö saamiseks esitab Tellija Uniprindile Tellimuse kas kirjalikult, faksi või e-posti

   teel. Tellimus peab sisaldama kõiki olulisi andmeid Tellija poolt soovitud Töö kohta, eelkõige Töö täpset kirjeldust, Töö kogust, andmeid Töö teostamisel kasutatava materjali kohta, Töö pakendamisega seotud erinõudeid ning võimalusel teavet Töö üleandmise aja, viisi ja koha kohta. Uniprint võib lugeda Tellimuseks ka Tellija esitatud Hinnapäringu või Tellija kinnituse Hinnapakkumise sobivuse kohta, kui need sisaldavad Uniprindi hinnangul piisavaid andmeid Töö kohta Pakkumise tegemiseks.

   3.2   Uniprindil on igal ajal õigus küsida Tellijalt täiendavaid andmeid, mida Uniprint peab vajalikuks Hinnapakkumise või Pakkumise tegemiseks ning Töö teostamiseks.

   3.3    Uniprint ei ole kohustatud kontrollima Tellija poolt Tellimuses või muul ajal esitatud lähteandmeid ja –materjale (sh paberi ja trükivärvide valik, digitaalsed originaalid) ega hindama nende kvaliteeti, sobivust ja piisavust Töö teostamiseks. Tellija vastutab tema poolt edastatud teabe eest, mida ta annab Uniprindile Töö tellimisel või Töö teostamise käigus.

   3.4   Tellimuse saamisel esitab Uniprint Tellijale Tellimusest lähtuvalt omapoolse Pakkumise Tellija poolt soovitud Töö teostamiseks. Pakkumises esitatakse Pakkumise kehtivusaeg ning Töö teostamisega seotud olulised tingimused, eelkõige soovitud Töö täpne kirjeldus, Töö kogus, andmed Töö teostamisel kasutatava materjali kohta, Töö pakendamisega seotud erinõuded, Töö valmimise aeg ja üleandmise tingimused ning  Töö eest tasumisele kuuluv hind. Uniprint esitab Tellijale Pakkumise kas kirjalikult, faksi või e-posti teel.

   3.5    Kui Tellija nõustub Pakkumises toodud tingimustega, edastab ta Uniprindile selle kohta Pakkumise Kinnituse. Pakkumise Kinnitus tuleb esitada Uniprindile kas kirjalikult, faksi või e-posti teel ning see peab jõudma Uniprindini Pakkumises sätestatud Pakkumise kehtivusaja jooksul. Pakkumise Kinnituse kättesaamisel Uniprindi poolt loetakse Poolte vahel sõlmituks Leping Töö teostamiseks Pakkumises näidatud tingimustel. Uniprindil on õigus nõuda Pakkumise Kinnituse esitamist kirjalikus vormis, teavitades Tellijat sellisest nõudmisest ning kirjaliku Pakkumise Kinnituse esitamise tähtajast enne või viivitamatult pärast Pakkumise Kinnituse saamist. Sellisel juhul loetakse Leping sõlmituks kirjaliku Pakkumise Kinnituse kätte saamisest Uniprindi poolt.

   3.6    Kui Pakkumise Kinnituse tingimused erinevad Pakkumises toodud tingimustest mis tahes määral, loetakse, et Tellija on Pakkumise tagasi lükanud ning muudetud tingimustel esitatud Pakkumise Kinnitus loetakse uueks Tellimuseks. Uue Tellimuse saamisel on Uniprindil õigus esitada uus Pakkumine või keelduda Pakkumise esitamisest.

   3.7    Kui Uniprindi hinnangul on Tellimuses toodud kõik Töö teostamiseks olulised tingimused ning Tellimuse saab lugeda õiguslikult siduvaks Lepingu sõlmimise ettepanekuks (pakkumuseks), on Uniprindil õigus omapoolse Pakkumise esitamise asemel anda nõustumus Tellija esitatud Tellimusele ning lugeda Leping sellega sõlmituks. Sellisel juhul saadab Uniprint Tellijale kirjalikult, e-posti või faksi teel teate Tellimusega nõustumise kohta, kinnitades ühtlasi Lepingu sõlmimist Tellimuses toodud tingimustel.

   3.8    Kui Pooled jätavad Lepingu sõlmimisel mõnedes tingimustes kokku leppimata (sh ei ole neid tingimusi sätestatud ka Üldtingimustes ega Eritingimustes, nt Töö üleandmist puudutavad eritingimused), eeldatakse, et need tingimused lepitakse Poolte vahel kokku hiljem Lepingu täitmise käigus. Kokkuleppe mittesaavutamisel määrab lahtiseks jäetud tingimused Uniprint. Uniprindil on õigus nõuda, et Lepingu sõlmimisel lahtiseks jäetud tingimused määraks Tellija Uniprindi poolt määratud tähtaja jooksul.

   3.9    Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, hõlmab Leping Töö ühekordset teostamist ning Töö loetakse Uniprindi poolt Lepingu kohaselt osutatuks pärast Töö teostamist ja üleandmist Lepingus toodud tingimustel.

   3.10  Pooled võivad leppida kokku, et Uniprint osutab Tellijale Töid Lepingus toodud tingimustel Poolte vahel kokku lepitud ajaperioodi jooksul korduvalt. Sellisel juhul lepivad Pooled Lepingus kokku vähemalt Lepingu kehtivuse ajaperioodi, Tööde täpse kirjelduse, Tööde teostamisel kasutatava materjali, Tööde kogused ja hinna, Tööde valmimise tähtajad ning Tellija poolt lähtematerjalide üleandmise tähtajad. Korduva Töö saamiseks Lepingus toodud tingimustel edastab Tellija Uniprindile kokkulepitud tähtajaks konkreetse Töö teostamiseks vajalikud lähteandmed ja -materjalid ning täpsustab Töö üleandmise tingimusi (jaotuskava). Korduv tellimus loetakse Uniprindi poolt heakskiidetuks ning Pooltele siduvaks, välja arvatud juhul, kui Uniprint teatab Tellijale hiljemalt 5 Tööpäeva jooksul pärast korduva tellimuse saamist, et tellimus ei vasta Lepingule ning Uniprint keeldub tellimuse täitmisest tellimuses toodud tingimustel. Kui Tellija edastatud korduvas tellimuses sisaldub Lepinguga võrreldes erinevaid või täiendavaid tingimusi, on Uniprindil õigus keelduda tellimuse täitmisest, kuni Pooled on saavutanud kokkuleppe Lepingu muutmiseks vastavalt uutele tingimustele.

   3.11  Kui Tellija soovib pärast Lepingu sõlmimist tellida Uniprindilt Tööga seotud lisatöid, lepivad Pooled eraldi kokku selliste lisatööde hinnas ja võimalikes eritingimustes. Enne vastava kokkuleppe saavutamist ei ole Uniprint kohustatud Lepingu raames lisatöid teostama.

    

   4       TÖÖ TEOSTAMINE

   4.1        Uniprint lähtub Töö teostamisel Lepingust, sh Tehnilistest Tingimustest, ning Tellija poolt esitatud lähteandmetest ja – materjalidest (sh Makett). Tellija tagab, et Uniprindile esitatavad lähteandmed ja -materjalid on Töö teostamiseks sobivad ja piisavad ning vastavad Tehnilistele Tingimustele. Uniprindil on õigus keelduda Tellija poolt esitatud Tehnilistele Tingimustele mittevastava materjali vastu võtmisest, sõltumata sellest, kas mittevastavus avastatakse enne või pärast Lepingu sõlmimist.

   4.2        Tellija tagab, et Töö teostamiseks vajalikud, kuid Pakkumise Kinnituse edastamise ajaks Uniprindile veel esitamata lähteandmed ja -materjalid esitatakse Uniprindile Poolte vahel kokkulepitud tähtajaks.

   4.3        Töö teostamiseks materjalide esitamisega Uniprindile Tellija kinnitab, et Tellijal on kõik vajalikud õigused sellise materjali esitamiseks, avalikustamiseks, reprodutseerimiseks ja levitamiseks ning Töö teostamine nende materjalide alusel on lubatud ega lähe vastuollu ühegi õigusaktiga. Uniprindil ei ole kohustust nimetatud asjaolusid oma algatusel kontrollida ega keelduda materjalide vastuvõtmisest ja Töö teostamisest nimetatud nõuete rikkumise või vastava kahtluse korral. Kui Tellija eeltoodud kinnitus osutub ebaõigeks, on Tellija kohustatud Uniprindile hüvitama kogu sellega seoses tekkiva kahju, sh kahju, mis Uniprindil tekib tema vastu nõuete esitamisest kolmandate isikute poolt. Tellijal on käesolevas punktis sätestatud kahju hüvitamise kohustus sõltumata sellest, kas Uniprint teadis või pidi teadma, et Tellija kinnitus on ebaõige.

   4.4        Tellija esitab Töö teostamiseks vajalikud lähtematerjalid, eelkõige digitaalsed originaalid, Uniprindile vastavalt Tehnilistes Tingimustes sätestatud korrale kas füüsilisel andmekandjal või laadides materjalid üles Uniprindi serverisse. Kui materjalid esitatakse füüsilisel andmekandjal, saadab Uniprint pärast andmekandja vastuvõtmist Tellijale e-kirja, milles kinnitab materjalide kättesaamist. Sellisel juhul loetakse materjalid Uniprindi poolt kättesaaduks nimetatud e-kirja saatmise ajal või e-kirjas nimetatud varasemal ajal. Kui materjalid esitatakse Interneti teel üleslaadimisega serverisse, siis materjalide kohalejõudmisel Uniprindi serverisse saadab Tellija selle kohta teavituse Uniprindile e-posti aadressil repro@uniprint.eu. Sellisel juhul loetakse materjalid esitatuks nimetatud e-kirja saamisel Uniprindi poolt.

   4.5    Töö teostamiseks ja selle omaduste kontrollimise võimaldamiseks esitab Tellija võimalusel Uniprindile Maketi. Makett tuleb esitada hiljemalt samaaegselt digitaalsete originaalide esitamisega, kui Lepingus ei ole kokku lepitud teistsugust tähtaega. Tellija poolt esitatud Makett on osa Poolte kokkuleppest Töö omaduste kohta. Kui Maketi omadused on vastuolus muude Tellija poolt esitatud juhiste või lähtematerjalidega, lähtub Uniprint Töö teostamisel Maketist. Kui Tellija ei esita Uniprindile Maketti, ei vastuta Uniprint Töö mittevastavuse eest Tellija soovile, kui mittevastavus oleks olnud välditav Maketi esitamisega.

   4.6    Kui Tellija viivitab Töö teostamiseks vajalike andmete ja materjalide (sh Maketi) esitamisega (sh kui esitatud materjal ei vasta Tehnilistele Tingimustele), on Uniprindil õigus pikendada Töö teostamise tähtaega mõistliku aja võrra, võttes muuhulgas arvesse Tellija viivituse pikkust ja Uniprindi töö ümberkorraldamise võimalusi. Sellisel juhul teatab Uniprint Tellijale Töö teostamise uue tähtaja kas kirjalikult, faksi või e-posti teel ning sellega loetakse Lepingu tingimused vastavalt muudetuks. Töö teostamise tähtaja pikendamise asemel on Uniprindil õigus Lepingust taganeda, teatades sellest Tellijale kas kirjalikult, faksi või e-posti teel vähemalt 5 Tööpäeva ette. Sellisel juhul on Uniprindil õigus Tellijalt nõuda taganemise ajaks tehtud tööle vastavat osa Töö hinnast ja Töö teostamisega seotud kulutuste hüvitamist.

   4.7    Pärast Tellijalt Pakkumise Kinnituse ning digitaalsete originaalide saamist kontrollib Uniprint digitaalsete originaalide formaati ja kasutatavust preflight-tarkvara abil, lähtudes kehtivatest Ghent PDF Workgroup’i soovitustest. Kui Uniprint avastab kontrolli käigus originaalide mittevastavuse Tehnilistele Tingimustele, teavitab Uniprint sellest viivitamatult Tellijat ning peatab Töö teostamise kuni parandatud originaalide saabumiseni või Tellijalt juhise saamiseni mittevastavate originaalide kasutamiseks. Tellijalt parandatud originaalide saamisel teostab Uniprint uuesti eespool kirjeldatud kontrolli. Kui Uniprint teavitab Tellijat esitatud materjalide mittevastavusest Tehnilistele Tingimustele, loetakse materjalid Uniprindile esitatuks ajal, mil Tellija esitab Uniprindile parandatud materjalid või annab Uniprindile juhise mittevastavate originaalide kasutamiseks.

   4.8    Pärast Tellijalt Tehnilistele Tingimustele vastavate lähteandmete ja –materjalide saamist teostab Uniprint poognamontaa?i ja valmistab montaa?itõmmised paberil või digitaalselt ning vastava kokkuleppe olemasolul valmistab ka digitaalse värvitõmmise. Tõmmiste valmimisel teavitab Uniprint sellest Tellijat e-posti teel ning edastab samas nõude, et Tellija annaks kinnituse tõmmiste sobivuse kohta. Tellija on kohustatud hiljemalt teate saamisele järgneval Tööpäeval saatma Uniprindile kinnituse tõmmiste sobivuse kohta või teatama kinnitamisest keeldumise põhjused, edastades Uniprindile sellesisulise teate e-posti teel. Käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul tõmmiste kohta kinnituse saatmata jätmisel võib Uniprint oma äranägemisel kas lugeda Tellija tõmmistega nõustunuks ning alustada nendest lähtuvalt Töö teostamist või saata Tellijale e-posti teel korduva nõude kinnituse andmiseks. Kui Tellija on viivitanud tõmmiste kinnitamisega ning Uniprint on saatnud Tellijale korduva nõude kinnituse saatmiseks, on Uniprindil õigus pikendada kokku lepitud Töö teostamise tähtaega mõistliku aja võrra.

   4.9    Tellija poolt kinnitatud tõmmised on osa Poolte kokkuleppest Töö omaduste (sh kvaliteedi) kohta ning muudavad kehtetuks kõik Poolte sellekohased varasemad kokkulepped, mis on vastuolus kinnitatud tõmmiste omadustega.

   4.10   Uniprindil on õigus teha Tellija saadetud materjalides Tellija kulul vältimatuid parandusi Töö kvaliteedi tagamiseks.

   4.11  Kui tõmmised on Üldtingimuste punkti 4.8 kohaselt Tellija poolt kinnitatud või kinnitatuks loetud, ei ole Tellijal edaspidi õigust esitada Uniprindile pretensioone seoses tõmmiste või tõmmiste alusel teostatud Töö omadustega (sh kvaliteediga), Uniprindi poolt eelnevalt Tellijale antud juhiste ja soovitustega ega Uniprindi poolt Tellija esitatud materjalides tehtud parandustega, kui Tellija pretensiooni aluseks olev Töö omadus (s.o väidetav mittevastavus) oli tõmmistel tuvastatav.

   4.12  Kui Töö teostamise käigus Uniprint leiab, et tal ei ole võimalik Tööd kokkulepitud tähtajaks valmis teha tööjõu või tooraine puuduse, masinarikke vms takistuse tõttu, mida ta Pakkumist tehes ei võinud ette näha, kuid mis ei ole käsitatav vääramatu jõu asjaoluna, teavitab ta sellest viivitamatult Tellijat ja pakub välja Töö valmimise uue tähtaja. Kui Töö hilisem valmimine kujutab endast Tellija seisukohast olulist lepingurikkumist (eelkõige juhul, kui Töö valmimine kokkulepitud tähtpäeval oli Tellija huvi püsimise eelduseks Töö tellimise vastu), on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Tellija on kohustatud teatama Uniprindile Lepingust taganemisest kas kirjalikult, faksi või e-posti teel hiljemalt järgmisel Tööpäeval pärast Uniprindilt vastava teate saamisest.

   4.13  Kui Üldtingimuste punktis 4.12 nimetatud takistus muudab Uniprindi hinnangul Töö teostamise kokkulepitud tingimustel Uniprindi jaoks ebamõistlikuks ning Pooled ei jõua kokkuleppele Töö teostamise uues tähtajas, on Uniprindil õigus Lepingust taganeda, teatades sellest Tellijale kirjalikult, faksi või e-posti teel.

    

   5       TÖÖ ÜLEANDMINE

   5.1    Uniprint annab valmis Töö Tellijale üle Lepingus kokku lepitud viisil, kohas ja tähtpäeval.

   5.2    Kui Pakkumisest ei tulene teisiti, kohaldatakse Töö üleandmisele tarnetingimust DDU (Incoterms 2000) Tellija asukohas.

   5.3    Tellija on kohustatud valmis Töö vastu võtma. Töö üleandmisel allkirjastavad Pooled Uniprindi poolt koostatud saatelehe.

   5.4   Uniprindi või Uniprindi poolt kasutatava vedaja poolt Töö tarnimisel kokku lepitud sihtkohta eeldatakse, et nimetatud sihtkohas Tööd vastu võttev isik omab õigust Töö vastuvõtmiseks ja Töö saatelehe allkirjastamiseks Tellija esindajana.

   5.5    Kui Uniprint on kokku lepitud tähtpäeval Töö Tellijale kokku lepitud kohas üleandmiseks kohale toimetanud või üleandmiseks valmis pannud, kuid Tellija satub vastuvõtuviivitusse (sh ei võta Tööd vastu, ei allkirjasta Töö üleandmisel saatelehte, ei võimalda ligipääsu kokku lepitud asukohale), loetakse Töö Tellijale üleantuks.

   5.6    Töö vastuvõtmisega Tellija poolt või Üldtingimuste punkti 5.5 kohaselt Töö Tellijale üleantuks lugemisega läheb Töö juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle Uniprindilt Tellijale.

   5.7    Kui Töö toimetab Tellijale kohale Tellija poolt valitud vedaja, läheb Töö juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Uniprindilt üle Töö üleandmisest vedajale.

   5.8    Kui Tellija ei võta Tööd kokku lepitud ajal vastu, on Uniprindil õigus ladustada valmis Töö Tellija kulul kas enda või kolmanda isiku juures, teavitades sellest Tellijat, kes on kohustatud Tööle viivitamata järele minema. Uniprint ei vastuta Töö säilimise eest ladustamise kestel, välja arvatud tahtluse ja raske hooletuse korral. Tellija on kohustatud hüvitama Uniprindile enne Töö kättesaamist kõik kolmanda isiku juures Töö ladustamisega seotud kulud. Uniprindi nõudel on Tellija kohustatud enne Töö kättesaamist maksma Uniprindile Uniprindi juures Töö ladustamise eest tasu 0,1% äraviimata Töö hinnast kalendripäevas. Uniprindil on õigus ladustamine lõpetada ja valmis Töö Tellija kulul hävitada, kui Töö üleandmise tähtajast on möödunud vähemalt 30 päeva ning Tellija ei ole Tööle järele läinud. Ladustamise lõpetamine ja Töö hävitamine ei vabasta Tellijat käesolevas punktis nimetatud kulude kandmise või tasu maksmise kohustusest.

   5.9    Kui Tellijal on Uniprindi ees mis tahes võlgnevusi kas Lepingu, varasemate tellimuste või muude Pooltevaheliste lepingute alusel (sh kahjuhüvitis, viivis), on Uniprindil õigus keelduda valmis Töö üleandmisest Tellijale kuni Tellija poolt võlgnevuste täieliku kustutamiseni.

   5.10  Koos Töö üleandmisega annab Uniprint Tellijale üle ka Töö teostamisel üle jäänud materjalid, mille Uniprint sai Tellijalt või mille eest Tellija on Uniprindile tasunud.

   5.11  Kui Uniprindil on vastavalt õigusaktidele kohustus loovutada raamatukogudele sundeksemplare valminud Tööst, valmistab Uniprint lisaks Lepingus kokku lepitud Töö kogusele vajaliku arvu sundeksemplare ning saadab need otse sundeksemplaride saajatele. Sundeksemplaride valmistamine ja saatmine toimub Tellija kulul, kusjuures vastav hind sisaldub Uniprindi Pakkumises, kui Pakkumises endas ei ole märgitud teisiti.

    

   6       TÖÖ KVALITEET JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

   6.1    Töö peab vastama Lepingus toodud tingimustele ja vastavat liiki töödele tavaliselt esitatavatele kvaliteedinõuetele. Töö vastab kokkulepitud tingimustele muuhulgas juhul, kui see vastab Tellija poolt heaks kiidetud tõmmistele ja trükikvaliteedi standardile ISO 12647-2.

   6.2    Töö mittevastavuseks ei loeta Töö koguse (trükiarvu) erinevust:

   6.2.1    kuni 20 000 trükiarvu korral  – kuni 10% ulatuses Lepingus kokku lepitud trükiarvust;

   6.2.2    20 000 või seda ületava trükiarvu puhul  – kuni 5% ulatuses Lepingus kokku lepitud trükiarvust.

   Üldtingimuste punktis 3.10 kirjeldatud korduvate Tööde osutamisele suunatud Lepingu puhul loetakse Töö koguseks käesoleva punkti mõistes iga korduva Töö kogus (trükiarv).

   6.3    Töö mittevastavuseks ei loeta puudusi Töö kvaliteedis või järeltöötluses, kui sellised puudused esinevad kokku mitte enam kui 1% -l Lepingus kokku lepitud trükiarvust.

   6.4    Töö koguse erinevuse korral vastavalt Üldtingimuste punktile 6.2 ning puuduste korral Töö kvaliteedis või järeltöötluses vastavalt Üldtingimuste punktile 6.3 ei ole Tellija kohustatud Uniprindile tasuma vähem trükitud ja puudustega eksemplaride eest, mida Uniprindil ei ole võimalik koheselt asendada. Sellisel juhul leitakse ühe eksemplari hind Lepingus kokku lepitud Töö hinna jagamisel Lepingus kokku lepitud Töö kogusega (trükiarvuga).

   6.5    Tellija on kohustatud Uniprindilt vastu võetud Töö selle saamisel viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma. Töö mittevastavusest, mis on seotud Töö pakendamisega (sh pakendi kahjustumine või mittevastavus kokkulepitud pakendamise viisile) või Töö koguse mittevastavusega, peab Tellija Uniprindile teatama hiljemalt Töö vastuvõtmisele järgneval Tööpäeval. Mis tahes muust Töö mittevastavusest kokkulepitud tingimustele peab Tellija Uniprindile teatama 10 Tööpäeva jooksul Töö vastuvõtmisest.

   6.6    Kui Töö mittevastavuse kindlakstegemiseks on Tellijal vaja teha kulutusi, peab Tellija selliste kulutuste tegemise ja suuruse eelnevalt Uniprindiga kooskõlastama. Uniprint ei ole kohustatud Tellijale hüvitama Töö mittevastavuse kindlakstegemisega seotud kulusid, millest Tellija ei ole eelnevalt Uniprinti teavitanud või mille tegemisele Uniprint on vastu vaielnud põhjusel, et Uniprint tunnistab Tellija poolt väidetud Töö mittevastavust, soovib vastavad kulud ise kanda või peab selliste kulude tegemist ebamõistlikuks.

   6.7        Tellija pretensioon Töö mittevastavuse kohta tuleb esitada kas kirjalikult, faksi või e-posti teel ning see peab sisaldama vähemalt järgmist teavet: Töö kirjeldus, Töö üleandmise kuupäev ja number (olemasolul), Töö kogus, mida pretensioon puudutab, Töö mittevastavuse tuvastamise kuupäev, Töö mittevastavuse kirjeldus või seda tõendavad fotod, Tellija nõue. Pretensiooni saamisel, milles on Töö mittevastavust üksnes kirjeldatud, on Tellija kohustatud Uniprindi nõudel esitama ka Töö mittevastavust tõendavad fotod.

   6.8        Kui Tellija ei teata Uniprindile Töö mittevastavusest Üldtingimuste punktides 6.4 või 6.5 toodud tähtaja jooksul või Üldtingimuste punktis 6.7 nimetatud vormis ja mahus, kaotab Tellija õiguse edaspidi vastavale mittevastavusele tugineda.

   6.9                 Uniprint ei vastuta Töö mittevastavuse eest, kui Tellija Töö vastuvõtmisel mittevastavusest teadis või pidi teadma.

   6.10             Tellija peab Uniprindi nõudel esitama Uniprindile puudustega Töö, et Uniprint saaks veenduda Töö mittevastavuses.

   6.11  Tellijalt teate saamisel Töö mittevastavuse kohta kohustub Uniprint mõistliku aja jooksul Töö oma kulul parandama või asendama. Nimetatud perioodi jooksul ei ole Tellijal õigust Lepingust taganeda, alandada Töö hinda, kõrvaldada ise mittevastavust või lasta seda teha kolmandal isikul. Kui Töö parandamine või asendamine ei ole Töö olemust või mittevastavust arvestades võimalik või tekitaks Uniprindile ebamõistlikke kulutusi või põhjendamatuid ebamugavusi, on Uniprindil õigus Töö parandamise või asendamise asemel hüvitada Tellijale Töö mittevastavusest tekkinud otsene varaline kahju.

   6.11             Uniprindil on õigus nõuda Tellijalt puudustega Töö tagastamist Uniprindi kulul ning kuni selle nõude täitmiseni keelduda uue või parandatud Töö üleandmisest või kahju hüvitamisest Tellijale.

   6.12             Kui Uniprint ei nõustu Tellija pretensiooniga Töö mittevastavuse osas, tellivad Pooled mittevastavuse ulatuse ja põhjuste hindamiseks ekspertarvamuse sõltumatult eksperdilt. Kui Pooled ei jõua mõistliku aja jooksul kokkuleppele sellise eksperdi isikus, võib kumbki Pool pöörduda ekspertarvamuse saamiseks ETTL ekspertkomisjoni poole, kes annab Töö mittevastavuse ulatuse ja põhjuste kohta arvamuse tuginedes ETTL kvaliteedi ekspertkomisjoni reglemendile. Poolte valitud sõltumatu eksperdi või käesolevas punktis sätestatud juhul ETTL ekspertkomisjoni arvamus on Poolte jaoks siduv. Kui ekspertiis ei tuvasta Tellija poolt väidetud mittevastavust, tasub ekspertiisikulud Tellija. Tellija tasub ekspertiisikulud ka juhul, kui eksperdiarvamuse kohaselt Uniprint ei vastuta mittevastavuse eest. Kui eksperdiarvamuse kohaselt vastutavad mittevastavuse eest mõlemad Pooled, kannavad Pooled ekspertiisikulud võrdsetes osades.

    

   7       TÖÖ MAKSUMUS  NING KULUDE KANDMINE

   7.1    Tellija on kohustatud tasuma Uniprindile Lepingus toodud või Poolte poolt pärast Lepingu jõustumist kokku lepitud või muudetud Töö hinna.

   7.2   Uniprindil on õigus Poolte vahel kokku lepitud Töö hinda ühepoolselt suurendada juhul, kui pärast Lepingu sõlmimist suurenevad oluliselt Uniprindi poolt Lepingu täitmisega seotud kulud ning kulude suurenemist ei saanud Uniprint Lepingu sõlmimisel ette näha. Uniprint peab Tellijat teavitama Töö hinna muutmise vajadusest ja Töö uuest hinnast viivitamatult pärast hinna muutmist tingivate asjaolude Uniprindile teatavaks saamist. Kui Tellija ei nõustu Töö uue hinnaga, on Tellijal teate saamisel õigus Leping üles öelda. Lepingu ülesütlemise korral ei ole Tellijal õigust nõuda Uniprindilt sellega seoses tekkiva kahju hüvitamist.

   7.3    Töö hind sisaldab Töö pakendamist ja kohaletoimetamist Pakkumises nimetatud Töö üleandmise asukohta (DDU Tellija asukoht (Incoterms 2000)), kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud.

   7.4    Tellija on kohustatud Uniprindile hüvitama kõik Tellijast põhjustatud täiendavad kulutused Töö teostamisel, eelkõige kulud seoses Tellija poolt esitatud lähteandmete ja -materjalide muutmise või parandamisega pärast poognamontaa?i teostamist vastavalt Üldtingimuste punktile 4.8, Maketi esitamisega ettenähtust hiljem, Tellija poolse sekkumise ja järelevalvega Töö teostamise protsessi üle (nt trükipoognate kontroll), Tellija poolt Töö teostamise käigus Uniprindile antud juhistega ning Lepingu tingimuste muutmise või täiendamisega Tellija algatusel. Sellisteks hüvitatavateks kuludeks on muuhulgas kulud trükiplaatide vahetamisele ja materjalile, Tellija poolse sekkumisega seoses kulunud Uniprindi ressurss (sh masinate tööaeg ja tööjõukulud) ning jaotuskava muudatustest tulenevad kulud. Tellija on kohustatud kulud hüvitama Uniprindi poolt esitatud arve alusel.

   7.5    Tellija tasub Uniprindi eest või hüvitab Uniprindile kõik tema poolt seoses Töö teostamisega makstavad kulud, maksed, lõivud, trahvid ja mis tahes muud summad, mis ei ole toodud Pakkumises ega Hinnakirjas või mis tekkisid Tellija poolt tema kohustuste rikkumise tagajärjel. Võimaluse korral teavitab Uniprint Tellijat sellistest kuludest enne kulude kandmist.

   7.6    Töö hinnale lisandub käibemaks, kui see on nõutav vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

    

   8   ETTEMAKS JA TAGATISED

   8.1   Uniprindil on õigus nõuda Tellijalt enne Pakkumise tegemist või Lepingu sõlmimisel (Pakkumises) Ettemaksu. Ettemaksu nõudmise korral väljastab Uniprint Tellijale ettemaksuarve, mille eest tuleb Tellijal tasuda 5 Tööpäeva jooksul arve väljastamisest. Enne Ettemaksu tasumist ei ole Uniprindil kohustust alustada Töö teostamist.

   8.2   Uniprindil on õigus nõuda Tellijalt lisaks Ettemaksule või selle asemel muid tagatisi (sh käendus, garantii). Enne Uniprindi poolt nõutud vormis ja mahus tagatise andmist ei ole Uniprindil kohustust Töö teostamist alustada. Uniprindil on õigus nõuda Tellijalt tagatisi ka pärast Lepingu sõlmimist ja Töö teostamise alustamist ning peatada Töö teostamine kuni nõutud vormis ja mahus tagatise andmiseni.

   8.3    Kui Tellija viivitab Ettemaksu tasumisega, on Uniprindil õigus Lepingust taganeda, teatades sellest Tellijale kas kirjalikult, faksi või e-posti teel vähemalt 2 Tööpäeva ette.

   8.4    Kui Tellija ei ole Töö eest esitatud arvet õigeaegselt tasunud, on Uniprindil õigus keelduda uute tellimuste vastuvõtmisest Tellijalt, peatada kõigi pooleliolevate Tööde teostamine sellele Tellijale (sh juhul kui Tellija on poolelioleva Töö eest tasunud Ettemaksu) või nõuda Tellijalt uute tellimuste vastuvõtmiseks Ettemaksu või muid tagatisi.

   8.5   Uniprindil on Töö teostamisega seotud nõuete tagamiseks pandiõigus Tellijalt saadud materjalidele (nt paber). Pandiga on tagatud kõik Uniprindi nõuded Tellija vastu, sh Töö hinna tasumise nõue ning nõuded trahvide, viivise, kulude ning kahjuhüvitiste tasumiseks.

   8.6    Kui Uniprint on kohustatud kas Lepingu või õigusaktide alusel Ettemaksu tagastama, ei ole Tellijal õigust nõuda Ettemaksult intresside tasumist.

    

   9       TÖÖ EEST TASUMINE

   9.1    Tellija on kohustatud tasuma Töö eest pärast Töö vastuvõtmist või Üldtingimuste punktis 5.5 sätestatud juhul pärast Töö vastuvõetuks lugemist Uniprindi poolt esitatud arve alusel. Uniprint esitab arve kas paberkandjal või elektrooniliselt (e-arve).

   9.2    Arve kuulub tasumisele 7 kalendripäeva jooksul Tellijale arve väljastamisest, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud.

   9.3    Valmis Töö omandiõigus kuulub Uniprindile kuni Töö eest on täielikult tasutud (omandireservatsioon).

   9.4    Tellija on kohustatud Uniprindi poolt väljastatud arve tasuma ka juhul, kui Tellija ei ole Tööd õigeaegselt vastu võtnud või kui Töö on kahjustunud või hävinud pärast Töö juhusliku kahjustumise ja hävimise riisiko Tellijale üleminekut. Tellija peab Töö eest tasuma ka juhul, kui Töö on kasutuskõlbmatu Tellijast tuleneva asjaolu tõttu.

   9.5 Tellija soovil  võib Uniprint esitada arve tehtud Töö eest kolmandale isikule. Sellisel juhul vastutab Tellija arve tasumise eest kolmanda isiku poolt. Kui kolmas isik viivitab arve eest tasumisega, on Tellija kohustatud tasuma arve eest 3 Tööpäeva jooksul arvates vastavasisulise nõude saamisest Uniprindilt. Kui Tellija nimetatud tähtaja jooksul arve eest ei tasu, on Uniprindil õigus kolmandale isikule väljastatud arve tühistada ning esitada arve Töö eest Tellijale.

   9.6    Lisaks Töö hinnale on Tellija kohustatud hüvitama Uniprindile viimase poolt esitatud arve alusel Tellija poolt esitatud Tehnilistele Tingimustele mittevastava materjali ümbertegemise kulud, samuti kõik kulud ja kahjud, mis Uniprindil tekivad Tehnilistele Tingimustele mittevastava materjali kasutamise tõttu.

   9.7    Tellija on kohustatud tasuma kõik Uniprindile tasumisele kuuluvad trahvid, viivised, kulud ning kahjuhüvitised 14 kalendripäeva jooksul arvates vastavasisulise nõude saamisest Uniprindilt.

   9.8   Uniprindil on õigus nõuda Tellijalt arve maksmisega viivitamise korral viivist 0,1% päevas võlgnetavalt summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

   9.9    Tellija poolt Lepingu alusel tasumisele kuuluvatest summadest loetakse esimeses järjekorras tasutuks kulud ja kahjunõuded, seejärel viivised ning lõpuks põhivõlgnevus alates varasemast võlgnevusest.

   9.10   Uniprindil on õigus loovutada Lepingu või seaduse alusel Tellija vastu tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule. Tellija on kohustatud hüvitama Uniprindile seoses Uniprindi või kolmanda isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud (sh kohtukulud, kulud õigusabile jne).

    

   10   LEPINGU LÕPETAMINE

   10.1  Tellija võib ühekordse Töö teostamisele suunatud Lepingu igal ajal üles öelda. Kui Tellija on Lepingu üles öelnud, on Uniprindil õigus nõuda Tellijalt kokkulepitud tasu maksmist, millest on maha arvatud see, mille Uniprint Lepingu ülesütlemise tõttu kokku hoidis. Tellija kohustub maksma nimetatud tasu vastavalt Uniprindi poolt esitatavale arvele.

   10.2   Üldtingimuste punktis 3.10 toodud tingimustele vastava Lepingu võib kumbki Pool igal ajal korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele vähemalt kaks kuud ette. Sellisel juhul on Tellija kohustatud tasuma Uniprindile Lepingu lõppemise ajaks teostatud Tööde eest. Kui Lepingu ütleb üles Tellija, on Tellija lisaks kohustatud hüvitama kõik Uniprindi poolt Lepingu täitmiseks tehtud kulutused ja Lepingu ülesütlemisega seoses Uniprindile tekkinud kahju vastavalt Uniprindi poolt esitatavale arvele.

   10.3  Kumbki Pool võib Lepingust taganeda või Üldtingimuste punktis 3.10 toodud tingimustele vastava Lepingu erakorraliselt üles öelda, kui teine Pool on Lepingut rikkunud ega ole rikkumist kõrvaldanud 14 Tööpäeva jooksul alates rikkumise lõpetamise nõude saamisest Lepingust taganeda või Lepingut üles öelda soovivalt Poolelt. Samuti võib kumbki Pool Üldtingimuste punktis 3.10 toodud tingimustele vastava Lepingu ilma etteteatamistähtajata erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel, eelkõige juhul, kui ülesütlevalt Poolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda Lepingu jätkamist.

   10.4   Uniprindil on õigus Lepingust taganeda või Leping erakorraliselt üles öelda muuhulgas, kuid mitte ainult, järgmistel juhtudel:

   10.4.1  Tellija on viivitanud Lepingu või muu Poolte vahel sõlmitud lepingu või kokkuleppe alusel mis tahes summade tasumisega enam kui 30 Tööpäeva;

   10.4.2  Tellija ei ole Uniprindile edastanud Töö teostamiseks vajalikke ning Tehnilistele Tingimustele vastavaid andmeid ja materjale kahe kuu jooksul Lepingu sõlmimisest.

   10.5   Lepingust taganemise või Lepingu ülesütlemise avaldus tuleb teisele Poolele esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning selles tuleb märkida taganemise või ülesütlemise põhjus, kui põhjuse olemasolu on nõutav.

    

   11   VASTUTUS

   11.1  Uniprint vastutab Lepingu rikkumisega Tellijale tekitatud otsese varalise kahju eest ning ei vastuta saamata jäänud tulu ja muu kaudse kahju eest.

   11.2  Uniprint vastutab oma kohustuse rikkumise eest üksnes juhul, kui ta rikkus kohustust tahtlikult või raskest hooletusest.

   11.3   Uniprindi vastutus on piiratud Töö maksumuse summaga (ilma käibemaksuta). Pooled ei võrdsusta sellisel juhul Tellija kahju Töö maksumusega ning Tellija peab oma kahju suurust tõendama.

   11.4  Uniprint ei vastuta Töö mittevastavuste ja puuduste eest, millest Tellija ei ole Uniprindile teatanud Üldtingimuste punktis 6.5 sätestatud tähtaja jooksul või mida Tellija ei ole vastavalt Üldtingimuste punktile 6.7 piisavalt täpselt kirjeldanud, isegi kui teatamata jätmine on vabandatav.

   11.5  Uniprint ei vastuta Töö mittevastavuse eest, mis tuleneb Tellija poolt esitatud või muretsetud materjali või lähteandmete (sh digitaalsed originaalid) puudustest või Tellija juhistest (mh juhised teatud materjalide, kujunduse või töövõtete kasutamiseks).

   11.6  Uniprint ei vastuta Tellija poolt Töö tellimisega seoses toime pandud autoriõiguste või muude sarnaste õiguste rikkumise eest ega sellega seoses Tellijale tekkinud mistahes kahju eest.

   11.7  Tühine (ebaoluline) erinevus kokku lepitud Töö omadustest (nt värvitõmmisest, paberinäidisest vms) ei anna Tellijale õigust Lepingust taganemiseks, hinna alandamiseks, kahjuhüvitise nõudmiseks ega muude õiguskaitsevahendite kohaldamiseks.

   11.8  Pool ei vastuta oma Lepingust tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud vääramatu jõu asjaolust, mida asjaomane Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõu asjaoluks loetakse muuhulgas õigusaktide muutmine, streik, loodusõnnetus ning häired elektri- ja gaasivarustuses, mis takistavad Uniprindil Töö teostamist. Pool, kelle Lepingu täitmine on vääramatu jõu tõttu takistatud, on kohustatud sellest teisele Poolele viivitamatult teatama. Kui Lepingust tuleneva kohustuse täitmine on takistatud vääramatu jõu esinemise tõttu, loetakse kohustuse täitmise tähtaeg pikenenuks vääramatu jõu esinemise aja või selle mõju võrra.

   11.9  Lepingu rikkumisest tulenevate Poolte nõuete aegumistähtaeg on 3 aastat.

   11.10   Tellija kohustub hüvitama Uniprindile täies ulatuses Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisega seotud kohtuvälised, kohtu- ja täitemenetluse ning mistahes muud kulud (sealhulgas kulud õigusabile).

    

   12   ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE

   12.1   Uniprindil on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest Tellijale Kodulehe kaudu vähemalt 2 kuud enne muudetud Üldtingimuste jõustumist. Enne muudetud Üldtingimuste jõustumist sõlmitud Lepingutele kohalduvad Lepingu sõlmimise ajal kehtinud Üldtingimused.

    

   13   TEADETE EDASTAMINE

   13.1   Lepinguga seotud teated, sh Tellijapoolsed korraldused ja juhised Uniprindile, tuleb edastada Poolele vastava Poole poolt teatatud kontaktandmetele.

   13.2  Pool on kohustatud teist Poolt viivitamatult informeerima oma kontaktandmete muutumisest. Kuni kontaktandmete muutumisest teatamiseni loetakse teise Poole poolt senistele kontaktandmetele edastatud teated nõuetekohaselt esitatuks.

   13.3   Lepinguga seotud teade tuleb Poolele esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Lepingus ei ole ette nähtud või lubatud teate esitamist teistsuguses vormis.

   13.4  E-posti ja faksi teel edastatud teated loetakse kättesaaduks nende õnnestunud edastamise päeval ning posti teel saadetud teated loetakse kättesaaduks viiendal kalendripäeval peale nende postitamist, välja arvatud tähitud posti teel väljastusteatega saadetud teated, mis loetakse kättetoimetatuks tegeliku üleandmisega saajale.

    

   14   KONFIDENTSIAALSUS

   14.1  Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena Lepingu tingimusi, mis puudutavad Töö maksumust. Kohustus hoida käesolevas punktis kirjeldatud informatsiooni konfidentsiaalsena jääb kehtima ka pärast Lepingu lõppemist.

   14.2  Kui Tellija soovib, et Pooled hoiaksid konfidentsiaalsena ka Üldtingimuste punktis 14.1 nimetamata Lepingu tingimusi või kogu Lepingu sisu ja seoses Lepingu täitmisega teise Poole kohta teatavaks saanud informatsiooni, võib Uniprint nõuda, et Tellija hüvitaks Uniprindile kõik täiendava konfidentsiaalsuse tagamisega kaasnevad kulud. Selline täiendav konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus ja sellega seotud kulude suurus ja hüvitamise kord lepitakse kokku Lepingus.

    

   15   KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

   15.1   Üldtingimustele ja Lepingutele kohaldub Eesti õigus.

   15.2  Kõik Lepingutest (sh Üldtingimustest) tulenevad lahkarvamused ja vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

    

   Käesolevad AS Uniprint üldtingimused on kinnitatud 27.09.2008.a

   Soovite hinnapakkumist?

   Vajuta siia

   V?ta meiega ühendust

   Kanali tee 6, Tallinn 10112, Estonia
   Tel. +372 6067 100 Fax +372 6067 101info@uniprint.eu
   а∨天堂在线

  2. <object id="dm4gg"></object>

    <thead id="dm4gg"></thead>
    <code id="dm4gg"><nobr id="dm4gg"><sub id="dm4gg"></sub></nobr></code>
    <tr id="dm4gg"></tr>

    <object id="dm4gg"></object>