а∨天堂在线

 • <object id="dm4gg"></object>

   <thead id="dm4gg"></thead>
   <code id="dm4gg"><nobr id="dm4gg"><sub id="dm4gg"></sub></nobr></code>
   <tr id="dm4gg"></tr>

   <object id="dm4gg"></object>

  1. Voimassa 27.09.2008 alkaen
   Uniprintin yleisehdot

   UNIPRINTIN YLEISEHDOT

   1   KÄSITTEET 

   1.1    Näissä Uniprintin yleisehdoissa käytetään seuraavia käsitteitä seuraavissa merkityksissä:

   Uniprint – AS Uniprint, rekisterinumero 10180701 ja AS Unipress, rekisterinumero 10860100

   Erityisehdot – Osapuolten kirjallisesti töiden suorittamista varten sopimat ehdot, joissa osapuolet täydentävät yleisehtoja tai poikkeavat yleisehdoissa säädetystä

   Ennakkomaksu – Tilaajan Uniprintille työstä maksettavaksi kuuluva ennakkomaksu

   ETTL – Eesti Trükitööstuse Liit (Viron kirjapainoliitto), rekisterinumero 80096573

   Hinnasto – Uniprintin voimassa oleva hinnasto

   Hintatarjous – Uniprintin tilaajalle tarjouspyynnön perusteella esittämä arvio tarjouspyynnössä esitettyjen töiden hinnasta

   Tarjouspyyntö – Tilaajan Uniprintille missä tahansa muodossa esittämä kysely tilaajan haluamien töiden hinnasta

   Verkkosivut – Uniprintin verkkosivut osoitteessa www.chauhanacademy.com/et

   Sopimus – Tilauksen, tarjouksen ja tarjouksen vahvistamisen tuloksena tai yleisehtojen kohdassa 3.7 säädetyssä tapauksessa Uniprintin tilausvahvistuksen tuloksena syntynyt Uniprintin ja tilaajan välinen sopimus töiden suorittamisesta. Sopimuksen ehdot muodostuvat tarjouksesta, yleisehdoista, erityisehdoista (jos niitä on) ja teknisistä ehdoista.

   Malli – Tilaajan Uniprintille esittämä näyte työn tuloksesta. Mallin avulla Uniprint pystyy helposti tarkistamaan työn muodon, sivujen järjestyksen, jälkikäsittelyn, liitearkit, pakkaamisen ja muut työn ominaisuudet.

   Tarjous – Uniprintin tilaajalle tilauksen perusteella esittämä tarjous töiden suorittamisesta

   Tarjouksen vahvistaminen – Tilaajan Uniprintille esittämä vahvistus tarjouksen hyväksymisestä

   Osapuoli – Uniprint tai tilaaja; yhdessä osapuolet

   Tekniset ehdot – Julkaistu verkkosivuilla (www.chauhanacademy.com/et/nouanded/originaalid) ”Digitaalisten alkuperäiskappaleiden tekniset ehdot”

   Tilaaja – Henkilö, joka esittää Uniprintille tarjouspyynnön tai tilauksen

   Tilaus – Yleisehdoissa esitettyjä vaatimuksia vastaava tilaajan Uniprintille lähettämä tilaus tarjouksen saamiseksi

   Työ – Uniprintin sopimuksen perusteella tilaajalle valmistama painotuote tai -tuotteet

   Työpäivä – Kalenteripäivä, joka ei ole lauantai, sunnuntai tai valtiollinen tai kansallinen pyhäpäivä

   Yleisehdot – Nämä Uniprintin yleisehdot

    

   2   YLEISSÄÄNNÖKSET

   2.1 Yleisehdoissa määrätään osapuolten välisten oikeussuhteiden perusteet, yleiset ehdot työn tilaamiseksi ja suorittamiseksi sekä työn tilaamiseen ja suorittamiseen liittyvät osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuu.

   2.2   Yleisehtoja sovelletaan kaikkien töiden tilaamiseen ja suorittamiseen, elleivät osapuolet ole keskenään sopineet kirjallisesti toisin. Yleisehdot ovat kaikkien sopimuksien erottamattomia osia.

   2.3   Kuluttajaa eli luonnollista henkilöä, joka haluaa saada työt sellaisessa tarkoituksessa, joka ei liity hänen itsenäiseen liike- tai ammattitoimintaansa, nämä yleisehdot koskevat siinä määrin, kuin ne eivät ole ristiriidassa lainsäädännössä säädettyjen ensisijaisten kuluttajasäännösten kanssa.

   2.4    Mikäli yleisehdot tai erityisehdot ovat ristiriidassa tarjouksen sisältämien ehtojen kanssa, osapuolet noudattavat tarjousta.

   2.5    Mikäli jokin sopimuksen kohta osoittautuu täysin tai osittain mitättömäksi, se ei vaikuta sopimuksen muiden kohtien voimassaoloon, mikäli voidaan olettaa, että osapuolet olisivat solmineet sopimuksen myös ilman mitättömäksi osoittautunutta kohtaa. Sopimuksen kohdan osoittautuessa mitättömäksi osapuolilla on velvollisuus pyrkiä korvaamaan mitättömäksi osoittautunut kohta kohdalla, jonka sisältö vastaa mahdollisimman suuressa määrin mitättömäksi osoittautuneessa kohdassa asetettuja tavoitteita.

   2.6   Yleisehtoihin on mahdollista tutustua Uniprintin toimipaikassa sekä verkkosivuilla (www.chauhanacademy.com/et/nouanded/uldtingimused).

    

   3       TYÖN TILAAMINEN

   3.1.    Työn saamiseksi tilaaja esittää Uniprintille tilauksen joko kirjallisesti, faksilla tai sähköpostilla. Tilauksen on sisällettävä kaikki olennaiset tilaajan haluamaa työtä koskevat tiedot, ennen kaikkea työn täsmällinen kuvaus, työn määrä, tiedot työssä käytettävästä materiaalista, työn pakkaukseen liittyvät erityisvaatimukset sekä mahdollisesti tiedot työn luovutusajasta, -tavasta ja -paikasta. Uniprint voi lukea tilaukseksi myös tilaajan esittämän tarjouspyynnön tai tilaajan vahvistuksen hintatarjouksen sopivuudesta, mikäli se sisältää Uniprintin kannalta riittävästi työhön liittyviä tietoja tarjouksen tekemistä varten.

   3.2   Uniprintillä on milloin tahansa oikeus pyytää tilaajalta lisätietoja, joita se tarvitsee hintatarjouksen tai tarjouksen tekemistä sekä työn suorittamista varten.

   3.3    Uniprint ei ole velvollinen tarkistamaan tilaajan tilauksessa tai muulla tavoin esittämiä lähtötietoja tai materiaaleja (esimerkiksi paperin ja painovärien valintaa tai digitaalisia alkuperäiskappaleita) eikä arvioimaan niiden laatua, sopivuutta tai riittävyyttä työn suorittamista varten. Tilaaja vastaa työn tilaamisen tai työn suorittamisen aikana Uniprintille lähettämistään tiedoista.

   3.4    Uniprint esittää tilauksen saatuaan tilaajalle tilaukseen perustuvan tarjouksensa tilaajan haluaman työn suorittamisesta. Tarjouksessa esitetään tarjouksen voimassaoloaika sekä työn suorittamiseen liittyvät olennaiset ehdot, ennen kaikkea toivotun työn täsmällinen kuvaus, työn määrä, tiedot työn suorittamisessa käytettävästä materiaalista, työn pakkaamiseen liittyvät erityisehdot, työn valmistumisaika ja luovutusehdot sekä työstä maksettavaksi kuuluva hinta. Uniprint esittää tilaajalle tarjouksen kirjallisesti, faksilla tai sähköpostilla.

   3.5    Kun tilaaja hyväksyy tarjousehdot, hän lähettää Uniprintille tarjouksen vahvistuksen. Tarjouksen vahvistus tulee esittää Uniprintille kirjallisesti, faksilla tai sähköpostilla ja sen on saavuttava Uniprintiin tarjouksessa mainitun voimassaoloajan aikana. Kun Uniprint on saanut tarjouksen vahvistuksen, sopimus töiden suorittamisesta katsotaan solmituksi osapuolten välillä tarjouksessa mainituilla ehdoilla. Uniprintillä on oikeus vaatia tarjouksen vahvistuksen esittämistä kirjallisesti ilmoittamalla vaatimuksesta ja kirjallisen tarjouksen vahvistuksen esittämisen määräajasta tilaajalle ennen vahvistusta tai välittömästi tarjouksen vahvistuksen saamisen jälkeen. Siinä tapauksessa sopimus katsotaan solmituksi, kun Uniprint on saanut kirjallisen tarjouksen vahvistuksen.

   3.6    Mikäli tarjouksen vahvistuksen ehdot poikkeavat tarjouksessa mainituista ehdoista miltä tahansa osin, katsotaan, että tilaaja on kieltäytynyt tarjouksesta, ja muutetuilla ehdoilla esitetty tarjouksen vahvistus katsotaan uudeksi tilaukseksi. Uuden tilauksen saatuaan Uniprintillä on oikeus esittää uusi tarjous tai kieltäytyä tarjouksen esittämisestä.

   3.7    Mikäli tilauksessa on Uniprintin mukaan esitetty kaikki työn suorittamiseen tarvittavat olennaiset ehdot ja tilaus voidaan katsoa juridisesti sitovaksi sopimuksen solmimisen ehdotukseksi (tarjousehdotus), Uniprintillä on omanpuoleisensa tarjouksen esittämisen sijasta oikeus antaa suostumus tilaajan esittämään tilaukseen ja katsoa sopimus siten solmituksi. Siinä tapauksessa Uniprint lähettää tilaajalle kirjallisesti, faksilla tai sähköpostilla ilmoituksen tilaukseen suostumisesta ja vahvistaa samalla sopimuksen solmimisen tilauksessa mainituilla ehdoilla.

   3.8    Mikäli osapuolet jättävät sopimusta solmiessaan sopimatta joistain ehdoista (eli eivät ole sopineet niistä yleisehdoissa eivätkä erityisehdoissa, esimerkiksi työn luovuttamiseen liittyvistä erityisehdoista), edellytetään, että osapuolet sopivat tällaisista ehdoista myöhemmin sopimuksen suorittamisen aikana. Ellei sopimukseen päästä, avoimeksi jääneet ehdot määrää Uniprint. Uniprintillä on oikeus vaatia, että tilaaja määrää sopimusta solmittaessa avoimeksi jääneet ehdot Uniprintin antaman määräajan kuluessa.

   3.9    Elleivät osapuolet ole sopineet toisin, sopimus käsittää työn suorittamisen yhden kerran ja työ katsotaan Uniprintin osalta sopimuksen mukaisesti suoritetuksi, sen jälkeen kun työ on suoritettu ja luovutettu sopimuksen ehtojen mukaan.

   3.10   Osapuolet voivat sopia, että Uniprint tarjoaa tilaajalle töitä sopimuksessa mainituilla ehdoilla osapuolten kesken sovittuna aikana toistuvasti. Siinä tapauksessa osapuolet kirjaavat sopimukseen vähintään sopimuksen voimassaoloajan, töiden täsmällisen kuvauksen, töiden suorittamisessa käytettävän materiaalin, töiden määrän ja hinnan, töiden valmistumisen määräajat sekä tilaajan lähdeaineiston luovuttamisen määräajat. Toistuvan työn saamiseksi sopimuksessa mainituilla ehdoilla tilaaja lähettää Uniprintille sovittuun määräaikaan mennessä kunkin työn suorittamista varten tarvittavan lähdeaineiston ja muut materiaalit sekä täsmentää työn luovutusehdot (jakelusuunnitelman). Toistuva tilaus katsotaan Uniprintin hyväksymäksi ja osapuolia sitovaksi, paitsi siinä tapauksessa että Uniprint ilmoittaa tilaajalle viimeistään viiden työpäivän kuluessa toistuvan tilauksen saamisesta, ettei tilaus vastaa sopimusta ja että Uniprint kieltäytyy suorittamasta tilausta tilauksessa esitetyillä ehdoilla. Mikäli tilaajan lähettämä toistuva tilaus sisältää sopimukseen verrattuna erilaisia tai täydentäviä ehtoja, Uniprintillä on oikeus kieltäytyä tilauksen suorittamisesta, kunnes osapuolet ovat päässeet yksimielisyyteen sopimuksen muuttamisesta uusien ehtojen mukaiseksi.

   3.11  Mikäli tilaaja haluaa sopimuksen solmimisen jälkeen tilata Uniprintiltä työhön liittyviä lisätöitä, osapuolet sopivat lisätöiden hinnasta ja mahdollisista erityisehdoista erikseen. Ennen tällaisen sopimuksen solmimista Uniprint ei ole velvollinen suorittamaan lisätöitä sopimuksen yhteydessä.

    

   4       TYÖN SUORITTAMINEN

   4.1        Uniprint nojautuu työn suorittamisessa sopimukseen ja muun muassa teknisiin ehtoihin sekä tilaajan esittämään lähdeaineistoon ja materiaaliin (mukaan lukien malli). Tilaaja takaa, että Uniprintille esitettävä lähdeaineisto ja materiaali ovat työn suorittamisen kannalta sopivia ja riittäviä ja vastaavat teknisiä ehtoja. Uniprintillä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tilaajan esittämiä teknisiä ehtoja vastaamattomia aineistoja riippumatta siitä, havaitaanko vastaamattomuus ennen sopimuksen solmimista vai sen jälkeen.

   4.2        Tilaaja takaa, että työn suorittamiseen tarvittava mutta tarjouksen vahvistuksen lähettämisen aikana Uniprintille vielä lähettämätön lähdeaineisto ja materiaali esitetään Uniprintille osapuolten kesken sopimaan määräaikaan mennessä.

   4.3        Esittäessään työn suorittamiseen liittyvän materiaalin Uniprintille tilaaja vahvistaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet materiaalin esittämiseen, julkaisemiseen, tuottamiseen ja levittämiseen ja että työn suorittaminen esitetyn aineiston perusteella on sallittua eikä minkään säädöksen vastaista. Uniprint ei ole velvollinen tarkistamaan näitä seikkoja omasta aloitteestaan eikä kieltäytymään materiaalien vastaanottamisesta tai työn suorittamisesta, vaikka näitä vaatimuksia olisi rikottu tai rikkomusta epäiltäisiin. Mikäli tilaajan edellä mainittu vakuutus osoittautuu vääräksi, tilaaja on velvollinen korvaamaan Uniprintille kaiken siitä aiheutuneen vahingon sekä myös sellaisen vahingon, joka Uniprintille aiheutuu kolmansien tahojen Uniprintiin kohdistamista vaateista. Tilaajalla on tässä kohdassa säädetyn vahingon korvausvastuu riippumatta siitä, tiesikö Uniprint tai olisiko sen pitänyt tietää, että tilaajan esittämä vakuutus on väärä.

   4.4        Tilaaja esittää työn suorittamiseen tarvittavan lähdeaineiston – ennen kaikkea digitaalisen alkuperäismateriaalin – Uniprintille teknisissä ehdoissa säädettyjen sääntöjen mukaisesti joko fyysisessä muodossa tai lataamalla aineiston Uniprintin palvelimeen. Mikäli aineisto esitetään fyysisessä muodossa, Uniprint lähettää materiaalin vastaanottamisen jälkeen tilaajalle sähköpostiviestin, jossa se vahvistaa saaneensa materiaalin. Siinä tapauksessa Uniprintin katsotaan vastaanottaneen materiaalit sähköpostiviestin lähettämisen aikana tai kirjeessä mainittuna aiempana ajankohtana. Jos materiaalit lähetetään internetin kautta palvelimeen lataamalla, tilaaja lähettää siitä tiedon Uniprintille sähköpostiosoitteeseen repro@uniprint.eu. Siinä tapauksessa materiaalit katsotaan esitetyksi, kun Uniprint on saanut asiaa koskevan sähköpostiviestin.

   4.5        Työn suorittamisen ja sen ominaisuuksien tarkistamisen mahdollistamiseksi tilaaja esittää mahdollisuuksien mukaan Uniprintille mallin. Malli tulee esittää viimeistään samanaikaisesti digitaalisen alkuperäismateriaalin esittämisen kanssa, ellei sopimuksessa ole sovittu muusta määräajasta. Tilaajan esittämä malli on osa osapuolten työn ominaisuuksia koskevaa sopimusta. Mikäli mallin ominaisuudet ovat vastoin muita tilaajan esittämiä ohjeita tai alkuperäismateriaalia, Uniprint nojautuu töiden suorittamisessa malliin. Ellei tilaaja esitä Uniprintille mallia, Uniprint ei vastaa töiden poikkeavuudesta tilaajan toiveisiin nähden, mikäli poikkeavuus olisi ollut vältettävissä mallin esittämisellä.

   4.6        Mikäli tilaaja viivyttelee työn suorittamisessa tarvittavien tietojen ja materiaalin (kuten mallin) esittämisessä (ja mikäli esitetty materiaali ei vastaa teknisiä ehtoja), Uniprintillä on oikeus pidentää työn suorittamisen määräaikaa kohtuullisen ajan verran, ottaen huomioon muun muassa tilaajan viivästymisen pituuden ja Uniprintin työn uudelleen järjestelyn mahdollisuudet. Tällaisessa tapauksessa Uniprint ilmoittaa tilaajalle työn suorittamisen uudesta määräajasta joko kirjallisesti, faksilla tai sähköpostilla, ja sen seurauksena sopimuksen ehdot katsotaan vastaavasti muutetuiksi. Työn suorittamisen määräajan pidentämisen sijasta Uniprintillä on oikeus myös peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä tilaajalle kirjallisesti, faksilla tai sähköpostilla vähintään viisi työpäivää etukäteen. Siinä tapauksessa Uniprintillä on oikeus vaatia tilaajalta peruuttamiseen mennessä tehtyjen töiden osuus työn hinnasta ja työn suorittamiseen liittyvien kulujen korvaamista.

   4.7        Kun Uniprint on saanut tilaajalta tarjouksen vahvistuksen ja digitaaliset alkuperäismateriaalit, se tarkastaa digitaalisen materiaalin formaatin ja käytettävyyden preflight-ohjelman avulla Ghent PDF Workgroupin suositusten perusteella. Mikäli Uniprint havaitsee tarkastuksen aikana, ettei materiaali vastaa teknisiä ehtoja, Uniprint ilmoittaa siitä välittömästi tilaajalle ja keskeyttää työn suorittamisen korjatun materiaalin saamiseen saakka, tai kunnes tilaajalta on saatu ohjeet ehtoja vastaamattomien materiaalien käyttämisestä. Saatuaan tilaajalta korjatut materiaalit Uniprint tekee edellä kuvatun tarkastuksen uudelleen. Kun Uniprint on ilmoittanut tilaajan esittämien materiaalien teknisiä ehtoja vastaamattomuudesta, tilaajan materiaali katsotaan esitetyksi Uniprintille sillä hetkellä, kun tilaaja esittää Uniprintille korjatun materiaalin tai antaa Uniprintille ohjeet ehtoja vastaamattoman materiaalin käyttämiseen.

   4.8        Kun teknisiä ehtoja vastaava alkuperäisaineisto ja -materiaali on saatu tilaajalta, Uniprint suorittaa arkkiasemoinnin ja valmistaa asetteluvedoksen paperille tai digitaalisesti, ja jos niin on sovittu, myös digitaalisen värivedoksen. Vedosten valmistuttua Uniprint tiedottaa siitä tilaajalle sähköpostitse ja esittää samalla pyynnön, että tilaaja antaa vahvistuksen vedosten sopivuudesta. Tilaaja on velvollinen lähettämään Uniprintille vahvistuksen vedosten sopivuudesta viimeistään ilmoituksen saamista seuraavana työpäivänä tai ilmoittamaan vahvistamisesta kieltäytymisen perusteet lähettämällä Uniprintille siitä ilmoituksen sähköpostilla. Jos Uniprint ei saa vedosten vahvistusta tässä kohdassa mainitun määräajan aikana, Uniprint voi niin päättäessään joko katsoa tilaajan antaneen suostumuksensa vedosten suhteen ja aloittaa työt niiden perusteella tai lähettää tilaajalle sähköpostitse uuden pyynnön vahvistuksen saamiseksi. Mikäli tilaaja viivyttelee vedosten vahvistamisessa ja Uniprint on lähettänyt tilaajalle toistuvan vahvistuksen lähettämistä koskevan pyynnön, Uniprintillä on oikeus pidentää koko sovitun työn suorittamisen määräaikaa kohtuullisen ajan verran.

   4.9        Tilaajan vahvistamat vedokset ovat osa osapuolten työn ominaisuuksiin (kuten laatuun) liittyvää sopimusta ja mitätöivät kaikki osapuolten niihin liittyvät aikaisemmat sopimukset, jotka ovat ristiriidassa vahvistettujen vedosten ominaisuuksien kanssa.

   4.10    Uniprintillä on oikeus tehdä tilaajan lähettämiin materiaaleihin välttämättömiä korjauksia tilaajan kustannuksella työn laadun takaamiseksi.

   4.11    Kun tilaaja on vahvistanut vedokset yleisehtojen kohdan 4.8 mukaisesti tai ne katsotaan vahvistetuiksi, tilaajalla ei ole enää oikeutta esittää Uniprintille valituksia, jotka koskevat vedoksia tai vedosten perusteella suoritetun työn ominaisuuksia (kuten laatua), Uniprintin tilaajalle ennakolta antamia ohjeita tai suosituksia tai Uniprintin tilaajan esittämiin aineistoihin tekemiä korjauksia, mikäli tilaajan valituksen perusteena oleva työn ominaisuus (eli väitettävä vastaamattomuus) oli havaittavissa vedoksissa.

   4.12    Mikäli Uniprint havaitsee työn suorittamisen aikana, ettei se pysty saamaan työtä valmiiksi sovittuun määräaikaan mennessä työvoiman tai raaka-aineen puutteen, konerikon tai muun sellaisen esteen vuoksi, jota se ei voinut ennakoida tarjousta tehdessään ja jota ei voida pitää ylivoimaisena esteenä, se ilmoittaa asiasta välittömästi tilaajalle ja tarjoaa työlle uutta valmistumismääräaikaa. Mikäli työn myöhäisempi valmistuminen merkitsee tilaajan näkökannalta olennaista sopimuksen rikkomista (erityisesti siinä tapauksessa, että työn valmistuminen sovittuna määräpäivänä oli tilaajan työn tilaamisesta kiinnostumisen edellytyksenä), tilaajalla on oikeus peruuttaa sopimus. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan Uniprintille sopimuksesta vetäytymisestään joko kirjallisesti, faksilla tai sähköpostilla viimeistään seuraavana työpäivänä, kun hän on saanut Uniprintiltä ilmoituksen myöhästymisestä.

   4.13    Mikäli yleisehtojen kohdassa 4.12 mainittu este muuttaa työn suorittamisen sovittujen ehtojen mukaisesti Uniprintin arvion mukaan kohtuuttomaksi eivätkä osapuolet pääse sopimukseen työn suorittamisen uudesta määräajasta, Uniprintillä on oikeus vetäytyä sopimuksesta ilmoittamalla siitä tilaajalle kirjallisesti, faksilla tai sähköpostilla.

    

   5       TYÖN LUOVUTUS

   5.1    Uniprint luovuttaa valmiin työn tilaajalle sopimuksessa mainitulla tavalla, sopimuksessa mainitussa paikassa ja sovittuna määräaikana.

   5.2    Ellei tarjouksessa toisin mainita, työn luovuttamiseen sovelletaan DDU-toimitusehtoa (Incoterms 2000) tilaajan sijaintipaikassa.

   5.3    Tilaaja on velvollinen vastaanottamaan työn. Työn luovuttamisen yhteydessä osapuolet allekirjoittavat Uniprintin laatiman lähetelehden.

   5.4   Uniprintin tai Uniprintin käyttämän kuljettajan toimittaessa työn sovittuun kohteeseen edellytetään, että mainitussa kohteessa työn vastaanottavalla henkilöllä on oikeus ottaa työ vastaan ja allekirjoittaa lähetelehti tilaajan edustajana.

   5.5    Kun Uniprint on sovittuna määräpäivänä toimittanut työn sovittuun paikkaan luovutusta varten tai pannut työn valmiiksi luovutusta varten mutta tilaaja viivyttelee työn vastaanottamista (eli ei ota työtä vastaan, ei allekirjoita työn luovuttamisen lähetelehteä tai ei mahdollista pääsyä sovittuun paikkaan), työ katsotaan silti luovutetuksi tilaajalle.

   5.6    Kun tilaaja vastaanottaa työn tai kun työ on luovutettu tilaajalle yleisehtojen kohdan 5.5 mukaisesti, työn vahingossa tuhoutumisen ja vahingoittumisen riski siirtyy Uniprintiltä tilaajalle.

   5.7    Mikäli työn toimittaa tilaajalle tilaajan valitsema kuljettaja, työn vahingossa tuhoutumisen ja vahingoittumisen riski siirtyy Uniprintiltä sillä hetkellä, kun työ luovutetaan kuljettajalle.

   5.8    Ellei tilaaja ota töitä vastaan sovittuna aikana, Uniprintillä on oikeus varastoida valmis työ tilaajan kustannuksella joko omiin tiloihinsa tai kolmannen henkilön tiloihin ilmoittamalla siitä tilaajalle, joka on velvollinen noutamaan työn välittömästi. Uniprint ei vastaa työn säilymisestä varastoimisen aikana, paitsi tahallisen tuottamuksen tai törkeän huolimattomuuden tapauksissa. Tilaaja on velvollinen korvaamaan Uniprintille ennen työn vastaanottamista kaikki työn varastoimisesta kolmansien tahojen luona aiheutuneet kulut. Uniprintin vaatimuksesta tilaaja on velvollinen ennen työn vastaanottamista maksamaan Uniprintille työn varastoimisesta Uniprintin tiloissa korvausta 0,1 % noutamattoman työn hinnasta jokaiselta kalenteripäivältä. Uniprintillä on oikeus lopettaa varastointi ja tuhota valmis työ tilaajan kustannuksella, jos työn luovuttamisen määräajasta on kulunut vähintään 30 työpäivää eikä tilaaja ole tullut noutamaan työtä. Varastoimisen lopettaminen tai työn tuhoaminen ei vapauta tilaajaa tässä kohdassa mainittujen kulujen korvaamisvelvollisuudesta tai palkkion maksamisvelvollisuudesta.

   5.9    Mikäli tilaajalla on Uniprintille mitä tahansa velkaa joko tämän sopimuksen, aikaisempien tilausten tai muiden osapuolten välisten sopimusten perusteella (esimerkiksi vahingonkorvaus tai viivästyskorkoa), Uniprintillä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta valmista työtä tilaajalle niin kauan, kunnes tilaaja on maksanut velkansa kokonaan.

   5.10  Uniprint luovuttaa työn luovuttamisen yhteydessä tilaajalle myös työn suorittamisessa yli jääneet materiaalit, jotka Uniprint on saanut tilaajalta tai joista tilaaja on maksanut Uniprintille.

   5.11  Mikäli Uniprintillä on lainsäädännön mukaan velvollisuus luovuttaa kirjastoille pakollisia kappaleita valmistuneesta työstä, Uniprint valmistaa sopimuksessa sovitun määrän lisäksi tarvittavan määrän luovutettavia kappaleita ja lähettää ne suoraan niiden saajille. Tällaisten kappaleiden valmistaminen ja lähettäminen tapahtuu tilaajan kustannuksella, ja niiden hinta sisältyy Uniprintin tarjoukseen, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

    

   6       TYÖN LAATU JA VALITUSTEN ESITTÄMINEN

   6.1    Työn on vastattava sopimuksessa mainittuja ehtoja ja vastaavan tyyppisiä töitä tavallisesti koskevia laatuvaatimuksia. Työ vastaa sovittuja ehtoja muun muassa silloin, kun se vastaa tilaajan hyväksymiä vedoksia ja painolaadun standardia ISO 12647-2.

   6.2    Työn poikkeavuutena ei pidetä seuraavia työn määrän (painosmäärän) poikkeamia:

   6.2.1   enintään 20 000 painosmäärän osalta enintään 10 % sopimuksessa sovitusta painosmäärästä

   6.2.2  20 000 tai sen ylittävän painosmäärän osalta enintään 5 % sopimuksessa sovitusta painosmäärästä.

   Yleisehtojen kohdassa 3.10 kuvattujen toistuvien töiden tarjoamista koskevan sopimuksen tapauksessa töiden määräksi katsotaan tämän kohdan tarkoituksessa jokaisen toistuvan työn suuruus (painosmäärä).

   6.3    Työn poikkeavuudeksi ei katsota puutteita työn laadussa tai jälkikäsittelyssä, mikäli puutteita esiintyy enintään 1 %:ssa sopimuksessa sovitusta painosmäärästä.

   6.4    Mikäli työn määrässä esiintyy poikkeamia yleisehtojen kohdan 6.2 mukaisesti tai työn laadussa tai jälkikäsittelyssä esiintyy puutteita yleisehtojen kohdan 6.3 mukaisesti, tilaaja ei ole velvollinen maksamaan Uniprintille pienemmästä painosmäärästä tai puutteellisista kappaleista, joita Uniprint ei pysty heti korvaamaan. Siinä tapauksessa yhden kappaleen hinnasta sovitaan jakamalla sopimuksessa sovitun työn hinta sopimuksessa sovitulla työn määrällä (painosmäärällä).

   6.5    Tilaaja on velvollinen tarkastamaan Uniprintiltä vastaanottamansa työn välittömästi tai tarkastuttamaan sen. Ellei työ vastaa pakkausvaatimuksia (pakkaus on vahingoittunut tai ei vastaa sovittua pakkaustapaa) tai työn määrä ei ole oikea, tilaajan on ilmoitettava siitä Uniprintille työn vastaanottamista seuraavana työpäivänä. Tilaajan on ilmoitettava mistä tahansa muunlaisesta työn sovituista ehdoista poikkeamisesta Uniprintille 10 työpäivän kuluessa työn vastaanottamisesta.

   6.6    Mikäli tilaajalle aiheutuu kuluja työn poikkeavuuden vahvistamisesta, tilaajan on sovittava näiden kustannusten maksamisesta ja suuruudesta ennakolta Uniprintin kanssa. Uniprint ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle työn poikkeavuuden vahvistamisesta aiheutuneita sellaisia kuluja, joista tilaaja ei ole ilmoittanut Uniprintille ennakolta tai joiden suorittamisen Uniprint on kiistänyt siitä syystä, että Uniprint tunnustaa tilaajan väittämän työn poikkeavuuden, haluaa itse vastata siitä aiheutuneista kuluista tai pitää kulujen maksamista kohtuuttomana.

   6.7        Tilaajan on esitettävä valitukset työn poikkeavuudesta joko kirjallisesti, faksilla tai sähköpostitse ja ilmoituksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot: työn kuvaus, työn luovuttamispäivämäärä ja työn numero (mikäli sellainen on), sen työn määrä, jota valitus koskee, työn poikkeavuuden havaitsemisen päivämäärä, työn poikkeavuuden kuvaus tai sen todistavat valokuvat ja tilaajan vaatimus. Jos tilaaja esittää valituksen, jossa on ainoastaan kuvailtu työn poikkeavuutta, hän on velvollinen esittämään Uniprintin niin vaatiessa myös valokuvat, jotka todistavat työn poikkeavuuden.

   6.8        Ellei tilaaja ilmoita Uniprintille työn poikkeavuudesta yleisehtojen kohdassa 6.4 tai 6.5 mainitun määräajan kuluessa tai yleisehtojen kohdassa 6.7 mainitun muodon ja määrän mukaisesti, tilaaja menettää oikeuden vedota jälkeenpäin työn poikkeavuuteen.

   6.9        Uniprint ei vastaa työn poikkeavuudesta, mikäli tilaaja on tiennyt poikkeavuudesta työn vastaanottaessaan tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

   6.10    Tilaajan on Uniprintin vaatimuksesta esitettävä Uniprintille puutteellinen työ, jotta Uniprint voi vakuuttua työn poikkeavuudesta.

   6.11    Saadessaan tilaajalta ilmoituksen työn poikkeavuudesta, Uniprint on velvollinen kohtuullisen ajan kuluessa korjaamaan työn omalla kustannuksellaan tai korvaamaan sen. Mainitun ajan aikana tilaajalla ei ole oikeutta perua sopimusta, alentaa työn hintaa, poistaa itse puutetta tai korjauttaa sitä kolmannella osapuolella. Mikäli työn korjaaminen tai korvaaminen ei ole työn olemuksen tai puutteen huomioon ottaen mahdollista tai se aiheuttaisi Uniprintille kohtuuttomia kustannuksia tai perustelematonta hankaluutta, Uniprintillä on oikeus työn korjaamisen tai korvaamisen sijasta korvata tilaajalle työn puutteellisuudesta aiheutunut suora omaisuusvahinko.

   6.12    Uniprintillä on oikeus vaatia tilaajalta puutteellisen työn palauttamista Uniprintin kustannuksella ja kieltäytyä vaatimuksen toteuttamiseen saakka uuden tai korjatun työn luovuttamisesta tai vahingon korvaamisesta tilaajalle.

   6.13    Ellei Uniprint suostu tilaajan työn puutteellisuuteen liittyvään vaatimukseen, osapuolet tilaavat riippumattomalta asiantuntijalta asiantuntijalausunnon puutteellisuuden laajuuden ja syiden arvioimiseksi. Elleivät osapuolet pääse kohtuullisen ajan kuluessa sopimukseen asiantuntijasta, kumpikin osapuoli voi kääntyä asiantuntijalausunnon saamiseksi ETTL:n asiantuntijalautakunnan puoleen, joka antaa työn puutteellisuuden laajuudesta ja syistä mielipiteen tukeutuen ETTL:n laatuasiantuntijoiden lautakunnan sääntöihin. Osapuolten valitseman riippumattoman asiantuntijan mielipide tai tässä kohdassa säädetyssä tapauksessa ETTL:n asiantuntijalautakunnan mielipide on osapuolia sitova. Ellei tarkastus todista tilaajan väittämää puutetta, lausuntokulut maksaa tilaaja. Tilaaja maksaa lausuntokulut myös siinä tapauksessa, että asiantuntijalausunnon mukaan Uniprint ei vastaa puutteesta. Mikäli asiantuntijalausunnon mukaan puutteesta ovat vastuussa molemmat osapuolet, osapuolet jakavat asiantuntijalausunnon kustannukset tasan.

    

   7       TYÖN HINTA JA KULUJEN KORVAUS

   7.1    Tilaaja on velvollinen maksamaan Uniprintille sopimuksessa esitetyn tai osapuolten sopimuksen voimaantulon jälkeen sopiman tai muuttaman hinnan työstä.

   7.2   Uniprintillä on oikeus korottaa osapuolten kesken sovittua työn hintaa yksipuolisesti, mikäli Uniprintille kuuluvat sopimuksen suorittamiseen liittyvät kulut kasvavat olennaisesti sopimuksen solmimisen jälkeen eikä Uniprint ole voinut aavistaa kustannusten kasvamista sopimusta solmittaessa. Uniprintin on ilmoitettava tilaajalle työn hinnan muuttamisen tarpeesta ja uudesta työn hinnasta välittömästi saatuaan tiedon hintojen muutostarpeesta. Ellei tilaaja hyväksy työn uutta hintaa, hänellä on oikeus purkaa sopimus ilmoituksen saatuaan. Jos sopimus puretaan, tilaajalla ei ole oikeutta vaatia Uniprintiltä siitä aiheutuvan vahingon korvaamista.

   7.3    Työn hinta sisältää työn pakkaamisen ja toimittamisen tarjouksessa mainittuun työn luovutuspaikkaan (toimitusehto DDU tilaajan sijainti, Incoterms 2000), elleivät osapuolet ole sopineet asiasta toisin.

   7.4    Tilaaja on velvollinen korvaamaan Uniprintille kaikki tilaajan aiheuttamat työn suorittamiseen liittyvät lisäkustannukset, ennen kaikkea kulut, jotka liittyvät tilaajan esittämien alkutietojen ja lähdeaineiston muuttamiseen tai korjaamiseen yleisehtojen kohdan 4.8 mukaisen arkkiasemoinnin tekemisen jälkeen tai siihen, että malli esitetään sovittua myöhemmin, tai siihen, että tilaaja puuttuu työprosessiin tai valvoo sitä (esimerkiksi tarkastaa painoarkkeja), tai tilaajan työn suorittamisen aikana Uniprintille antamiin ohjeisiin tai sopimusehtojen muuttamiseen tai täydentämiseen tilaajan aloitteesta. Tällaisia korvattavia kuluja ovat muun muassa painolevyjen materiaalikulut ja kulut niiden vaihtamisesta, tilaajan asiaan puuttumisesta aiheutuneet Uniprintin resurssikulut (muun muassa koneiden työaika ja työvoimakulut) sekä jakelusuunnitelman muutoksista aiheutuneet kulut. Tilaaja on velvollinen korvaamaan kulut Uniprintin esittämän laskun perusteella.

   7.5    Tilaaja maksaa Uniprintin puolesta tai korvaa Uniprintille kaikki tilaajan maksettaviksi kuuluvat kulut, verot, leimaverot, sakot ja mitkä tahansa summat, joita ei ole mainittu tarjouksessa tai hinnastossa tai jotka ovat aiheutuneet tilaajan rikkoessa velvollisuuksiaan. Uniprint ilmoittaa tilaajalle mahdollisuuksien mukaan näistä kuluista ennen kulujen maksamista.

   7.6    Työn hintaan lisätään arvonlisävero, mikäli se on pakollinen voimassa olevan lainsäädännön perusteella.

    

   8   ENNAKKOMAKSU JA TAKUUT

   8.1   Uniprintillä on oikeus vaatia tilaajalta ennen tarjouksen tekemistä tai sopimuksen solmimisen yhteydessä (tarjouksessa) ennakkomaksua. Ennakkomaksua vaatiessaan Uniprint lähettää tilaajalle ennakkomaksulaskun, joka tilaajan on maksettava viiden työpäivän kuluessa laskun lähettämisestä. Ennen ennakkomaksun maksamista Uniprintillä ei ole velvollisuutta aloittaa työn suorittamista.

   8.2   Uniprintillä on oikeus vaatia ennakkomaksun lisäksi tai sen sijasta muita takuita (kuten takaus tai vastuutakuu). Uniprintillä ei ole velvollisuutta aloittaa työn suorittamista, ennen kuin Uniprint on saanut vaatimansa muotoiset ja suuruiset takuut. Uniprintillä on oikeus vaatia tilaajalta takuita myös sopimuksen solmimisen ja työn suorittamisen aloittamisen jälkeen ja keskeyttää työn suorittaminen vaaditun muotoisten ja suuruisten takuiden saamiseen saakka.

   8.3    Mikäli tilaaja viivyttelee ennakkomaksun maksamisessa, Uniprintillä on oikeus peräytyä sopimuksesta ilmoittamalla siitä tilaajalle kirjallisesti, faksilla tai sähköpostitse vähintään kaksi työpäivää etukäteen.

   8.4    Ellei tilaaja ole maksanut työstä esitettyä laskua ajoissa, Uniprintillä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tilaajalta uusia tilauksia, keskeyttää kaikkien keskeneräisten töiden suorittaminen tilaajalle (myös siinä tapauksessa, että tilaaja on maksanut keskeneräisestä työstä ennakkomaksun) tai vaatia tilaajalta uusien tilausten hyväksymiseksi ennakkomaksua tai muita takuita.

   8.5   Uniprintillä on työn suorittamiseen liittyvien vaateiden takaamiseksi panttioikeus tilaajalta saatuihin materiaaleihin (esimerkiksi paperiin). Pantilla on taattu kaikki Uniprintin vaateet tilaajaa kohtaan: muun muassa työn hinnan maksamisen vaade sekä vaateet sakkojen, viivästyskorkojen, kulujen ja vahingonkorvausten maksamisesta.

   8.6    Mikäli Uniprint on velvollinen maksamaan ennakkomaksun takaisin sopimuksen tai lainsäädännön perusteella, tilaajalla ei ole oikeutta vaatia korkojen maksamista ennakkomaksusta.

   9   TYÖSTÄ MAKSAMINEN

   9.1    Tilaaja on velvollinen maksamaan työstä työn vastaanottamisen jälkeen tai yleisehtojen kohdassa 5.5 säädetyssä tapauksessa työn vastaanotetuksi katsomisen jälkeen Uniprintin esittämän laskun perusteella. Uniprint esittää laskun joko paperilla tai sähköisesti (e-lasku).

   9.2    Lasku on maksettava seitsemän kalenteripäivän kuluessa laskun lähettämisestä tilaajalle, elleivät osapuolet ole sopineet toisin.

   9.3    Valmiin työn omistusoikeus kuuluu Uniprintille, kunnes työ on täysin maksettu (omistusvaraus).

   9.4    Tilaaja on velvollinen maksamaan Uniprintin lähettämän laskun myös siinä tapauksessa, että tilaaja ei ole vastaanottanut työtä ajoissa, tai mikäli työ on vahingoittunut tai tuhoutunut sen jälkeen, kun työn vahingossa vahingoittumisen tai tuhoutumisen riski on siirtynyt tilaajalle. Tilaajan on maksettava työstä myös siinä tapauksessa, että työ on käyttökelvoton tilaajasta johtuvasta syystä.

   9.5    Uniprint voi tilaajan toiveesta esittää laskun tehdystä työstä kolmannelle osapuolelle. Siinä tapauksessa tilaaja on vastuussa laskun maksamisesta kolmannen osapuolen puolesta. Mikäli kolmas osapuoli viivyttelee laskun maksamisessa, tilaaja on velvollinen maksamaan laskun kolmen työpäivän kuluessa saatuaan asiaa koskevan vaatimuksen Uniprintiltä. Ellei tilaaja maksa laskua tässä määräajassa, Uniprintillä on oikeus mitätöidä kolmannelle osapuolelle lähettämänsä lasku ja esittää työstä lasku tilaajalle.

   9.6    Työn hinnan lisäksi tilaaja on velvollinen korvaamaan Uniprintille tämän esittämän laskun perusteella kulut, jotka ovat aiheutuneet tilaajan teknisiä vaatimuksia vastaamattoman materiaalin muokkaamisesta sekä kulut ja vahingot, jotka Uniprintille on aiheutunut teknisiä vaatimuksia vastaamattoman materiaalin käytöstä.

   9.7    Tilaaja on velvollinen maksamaan kaikki Uniprintille maksettaviksi kuuluvat sakot, viivästyskorot, kulut ja vahingonkorvaukset 14 kalenteripäivän kuluessa asiaa koskevan vaatimuksen saamisesta Uniprintiltä.

   9.8   Uniprintillä on oikeus vaatia tilaajalta laskun maksamisen viivästymisestä viivästyskorkoa 0,1 % päivässä velkasummasta jokaiselta viivästyspäivältä.

   9.9   Sopimuksen perusteella tilaajan maksettaviksi kuuluvat summat katsotaan maksetuiksi seuraavassa järjestyksessä: ensimmäisenä kulut ja vahingonkorvaukset, sen jälkeen viivästyskorot ja viimeisenä perusvelka vanhimmasta velasta alkaen.

   9.10   Uniprintillä on oikeus luovuttaa sopimuksen tai lain perusteella tilaajaa kohtaan syntynyt velkavaatimus tai antaa se kolmannen osapuolen perittäväksi. Tilaaja on velvollinen korvaamaan Uniprintille Uniprintin tai kolmannen osapuolen velkavaatimuksen perimisestä aiheutuneet kulut (muun muassa oikeudenkäyntikulut, oikeusapukulut ja niin edelleen).

    

   10   SOPIMUKSEN PURKAMINEN

   10.1  Tilaaja voi purkaa kertatilausta varten tehdyn sopimuksen milloin tahansa. Kun tilaaja on purkanut sopimuksen, Uniprintillä on oikeus vaatia tilaajalta sovitun maksun maksamista. Maksusta on vähennetty se osuus, jonka Uniprint säästi sopimuksen purkamisen vuoksi. Tilaaja on velvollinen maksamaan maksun Uniprintin esittämän laskun perusteella.

   10.2   Yleisehtojen kohdassa 3.10 mainittuja ehtoja vastaavan sopimuksen voi kumpikin osapuoli purkaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Siinä tapauksessa tilaaja on velvollinen maksamaan Uniprintille sopimuksen päättymiseen mennessä suoritetuista töistä. Mikäli sopimuksen purkaa tilaaja, tilaaja on lisäksi velvollinen korvaamaan kaikki Uniprintille sopimuksen suorittamisen vuoksi aiheutuneet kulut sekä Uniprintille sopimuksen purkamisesta aiheutuneen vahingon Uniprintin esittämän laskun perusteella.

   10.3   Kumpikin osapuoli voi peräytyä sopimuksesta tai purkaa sopimuksen poikkeuksellisesti yleisehtojen kohdassa 3.10 mainituissa tapauksissa, mikäli toinen osapuoli on rikkonut sopimusta eikä ole lopettanut rikkomista 14 työpäivän kuluessa siitä, kun hän on saanut rikkomisen lopettamista koskevan vaatimuksen osapuolelta, joka haluaa peräytyä sopimuksesta tai purkaa sopimuksen. Kumpikin osapuoli voi myös poikkeuksellisesti purkaa yleisehtojen kohdassa 3.10 mainittuja ehtoja vastaavan sopimuksen ilman ennakkoilmoitusaikaa pätevästä syystä, ennen kaikkea siinä tapauksessa että sopimuksen purkavalta osapuolelta ei ole järkevää vaatia sopimuksen jatkamista kaikki asianhaarat ja molemminpuolinen etu huomioon ottaen.

   10.4   Uniprintillä on oikeus peräytyä sopimuksesta tai purkaa sopimus poikkeuksellisesti muun muassa mutta ei ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

   10.4.1  Tilaaja on viivytellyt tämän sopimuksen tai muun osapuolten kesken solmitun sopimuksen perusteella aiheutuneen minkä tahansa summan maksamista yli 30 työpäivää.

   10.4.2  Tilaaja ei ole lähettänyt Uniprintille työn tekemiseen tarvittavia ja teknisiä ehtoja vastaavia tietoja tai materiaaleja kahden kuukauden kuluessa sopimuksen solmimisesta.

   10.5  Ilmoitus sopimuksesta peräytymisestä tai sopimuksen purkamisesta on esitettävä toiselle osapuolelle kirjallisesti tai kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa ja siinä tulee mainita peräytymisen tai purkamisen peruste, mikäli perusteen olemassaoloa voidaan vaatia.

    

   11   VASTUU

   11.1  Uniprint vastaa sopimuksen rikkomisesta tilaajalle aiheutuneesta suorasta omaisuusvahingosta mutta ei vastaa saamatta jääneestä tulosta tai muista välillisistä vahingoista.

   11.2  Uniprint vastaa omien velvoitteidensa rikkomisesta vain siinä tapauksessa, että se on rikkonut velvoitteitaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

   11.3   Uniprintin vastuu rajoittuu työn hintaan (ilman arvonlisäveroa). Tällöin osapuolet eivät rinnasta tilaajan vahinkoa työn hintaan, ja tilaajan tulee todistaa oman vahinkonsa suuruus.

   11.4  Uniprint ei vastaa työn niistä poikkeavuuksista tai puutteista, joista tilaaja ei ole tiedottanut Uniprintille yleisehtojen kohdassa 6.5 säädetyn määräajan kuluessa tai joita tilaaja ei ole yleisehtojen kohdan 6.7 mukaan kuvannut riittävän täsmällisesti, vaikka tiedottamatta jättäminen olisikin anteeksiannettavaa.

   11.5  Uniprint ei vastaa työn poikkeavuudesta, joka johtuu tilaajan esittämän tai hankkiman materiaalin tai lähtötietojen (kuten digitaalisten alkuperäiskappaleiden) puutteista tai tilaajan ohjeista (muun muassa ohjeet tiettyjen materiaalien, asettelun tai työtapojen käyttämisestä).

   11.6  Uniprint ei vastaa tilaajan tekemästä työn tilaamiseen liittyvästä tekijänoikeuksien tai muiden vastaavien oikeuksien rikkomisesta eikä siihen liittyvästä tilaajalle aiheutuneesta mistä tahansa vahingosta.

   11.7  Mitätön (epäolennainen) poikkeavuus sovitun työn ominaisuuksissa (esimerkiksi värivedoksessa, paperimallissa tai vastaavassa) ei anna tilaajalle oikeutta peräytyä sopimuksesta, alentaa hintaa, vaatia vahingonkorvausta tai soveltaa muita oikeussuojakeinoja.

   11.8   Kumpikaan osapuoli ei vastaa sopimukseen perustuvien velvoitteidensa rikkomisesta, mikäli rikkominen on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä, johon osapuoli ei ole voinut vaikuttaa, eikä järkevästi ajatellen voida edellyttää, että hän olisi sopimuksen solmimisen aikana voinut ottaa sen huomioon tai välttää sen tai pystynyt ohittamaan esteenä olevan seikan tai sen seurauksen. Ylivoimaiseksi esteeksi lasketaan muun muassa lainsäädännön muuttuminen, lakko, luonnononnettomuudet sekä sellaiset häiriöt sähkön- ja kaasunjakelussa, jotka estävät Uniprintiä tekemästä työtä. Se osapuoli, jonka sopimuksen suorittaminen on ylivoimaisen esteen vuoksi estynyt, on velvollinen ilmoittamaan asiasta toiselle osapuolelle välittömästi. Mikäli sopimukseen perustuvan velvoitteen suorittaminen on estynyt ylivoimaisen esteen vuoksi, velvoitteen suorittamisen määräaikaa katsotaan pidennetyksi ylivoimaisen esteen keston tai sen vaikutuksen keston verran.

   11.9   Sopimuksen rikkomisesta johtuvien osapuolten vaateiden vanhentumisaika on kolme vuotta.

   11.10   Tilaaja sitoutuu korvaamaan Uniprintille täydessä määrässä sopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden rikkomiseen liittyvät tuomioistuimen ulkopuoliset kulut, tuomioistuin- ja perintäkäsittelyn kulut tai mitkä tahansa muut kulut (myös oikeusapukulut).

    

   12   YLEISEHTOJEN MUUTTAMINEN

   12.1   Uniprintillä on oikeus muuttaa yleisehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla siitä tilaajalle verkkosivujensa kautta vähintään kaksi kuukautta ennen muutettujen yleisehtojen voimaantuloa. Ennen muutettujen yleisehtojen voimaantuloa solmittuihin sopimuksiin sovelletaan sopimuksen solmimisen aikana voimassa olleita yleisehtoja.

    

   13   TIEDOTTEIDEN LÄHETTÄMINEN

   13.1   Sopimukseen liittyvät tiedotteet, kuten tilaajan määräykset ja ohjeet Uniprintille, on lähetettävä toiselle osapuolelle tämän ilmoittamien yhteystietojen kautta.

   13.2  Osapuoli on velvollinen tiedottamaan toiselle osapuolelle välittömästi yhteystietojensa muuttumisesta. Yhteystietojen muuttumisesta ilmoittamiseen saakka toisen osapuolen ilmoitukset katsotaan vaatimusten mukaisesti esitetyiksi, kun ne on lähetetty siihenastisten yhteystietojen mukaisiin osoitteisiin.

   13.3   Sopimukseen liittyvä ilmoitus on esitettävä toiselle osapuolelle kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa, ellei tässä sopimuksessa ole säädetty toisin tai sallittu ilmoituksen esittämistä muussa muodossa.

   13.4   Sähköpostitse tai faksilla esitetyt ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi päivänä, jolloin ne on lähetetty onnistuneesti, ja postitse lähetetyt ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi viidentenä kalenteripäivänä niiden postittamisesta lukien, lukuun ottamatta kirjattuna kirjeenä lähetettyjä ilmoituksia, jotka katsotaan vastaanotetuiksi, kun vastaanottaja on vastaanottanut lähetyksen.

    

   14   SALASSAPITOVELVOLLISUUS

   14.1   Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa työn hintaan liittyvät sopimuksen ehdot. Velvollisuus säilyttää tässä kohdassa mainittu tieto luottamuksellisena jää voimaan myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.

   14.2  Mikäli tilaaja haluaa, että osapuolet pitävät salassa myös yleisehtojen kohdassa 14.1 mainitsemattomat sopimusehdot tai koko tämän sopimuksen sisällön sekä sopimuksen suorittamisen aikana toisesta osapuolesta tietoon tulleet tiedot, Uniprint voi vaatia, että tilaaja korvaa Uniprintille kaikki ylimääräisistä salassapitovaatimuksista aiheutuvat kustannukset. Tällaisesta ylimääräisestä salassapitovaatimuksesta ja siihen liittyvien kulujen suuruudesta ja korvaamistavasta sovitaan sopimuksessa.

    

   15   SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITA-ASIOIDEN RATKAISU

   15.1   Yleisehtoihin ja sopimukseen sovelletaan Viron lainsäädäntöä.

   15.2   Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki sopimukseen (ja yleisehtoihin) liittyvät erimielisyydet ja riidat neuvotteluteitse. Ellei sopimukseen päästä neuvottelemalla, riita ratkaistaan Harjun käräjäoikeudessa.

   Ottakaa yhteytt?

   Kanali tee 6, Tallinna 10112, Viro
   Puh. +372 6067 100info@uniprint.eu
   а∨天堂在线

  2. <object id="dm4gg"></object>

    <thead id="dm4gg"></thead>
    <code id="dm4gg"><nobr id="dm4gg"><sub id="dm4gg"></sub></nobr></code>
    <tr id="dm4gg"></tr>

    <object id="dm4gg"></object>